Робин ФУД- стартува социјалното претпријатие на ФЕМТЕРПРИСЕ проектот

02.01.2018 година , Робин Фуд официјално е регистриранo  социјалното претпријатие кое е резултат на проектот ФЕМТЕРПРИСЕ ко-финансиран од ИНТЕРРЕГ Програмата на меѓугранична сорботка меѓу Република Македонијка и Република Бугарија, 2014-2020. Основни цели на Робин ФУД се:

Јакнење и негување на лидерските вештини меѓу  младите, преку работилници и програми да се снабдат со  алатки и со искуство што на тинејџерите ке им помогнат да станат самоуверени и одговорнии како да придонсуваат за заедницата. Помагање на самохрани родители. Обезбедување здрава храна во училиштата. Едукација на луѓето како да си помогнат самите себеси користејќи градинарски и земјоделски програми што ќе им овозможат да си ги прехранат семејствата и да почнат сопствен бизнис.  Девојките да постигнат успех во области на спорт, образование или социолошки и културолошки студии.

 

 

Medium objava  STARUVA socijalnoto pretpriajtie Robin FOOD